Karan Vs. Ruchit match yesterday

ROFLMAO!!! Dedicated to Karan and Ruchit (for yesterday’s match).

Pratyush Mittal @pratyush